Điện thoại: (028) 3829 3828
Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Phòng Hành chính - Tổng hợp là một đơn vị chức năng trong cơ cấu phòng ban thuộc bộ máy tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng Hành chính - Tổng hợp là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng Nhà trường nhằm điều phối các hoạt động trong trường; công tác hành chính, tổng hợp; công tác chính trị, trật tự trị an và an toàn xã hội; công tác văn phòng cho Hiệu trưởng.

Các bộ phận trực thuộc phòng về mặt tổ chức và sinh hoạt có Tổ lái xe, Tổ bảo vệ và những bộ phận khác theo sự phân công của Hiệu trưởng. Dịch vụ giữ xe tại cơ sở Đinh Tiên Hoàng do Phòng Hành chính - Tổng hợp quản lý.

Phòng Hành chính - Tổng hợp có 01 Trưởng phòng, chịu trách nhiệm chung các công việc của Phòng; 03 Phó Trưởng phòng, phụ trách trực tiếp ba mảng công việc: Trợ lý Hiệu trưởng; Văn thư; An ninh chính trị, truyền thông.

Các chuyên viên, nhân viên bộ phận chuyên trách văn phòng chịu trách nhiệm thực hiện các công việc theo sự phân công của lãnh đạo phòng.
Chức năng, nhiệm vụ

Phối hợp với các đơn vị trong việc quản lý hành chính các hoạt động của Nhà trường, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, tăng cường tính hiệu quả của công việc và kỷ luật lao động.

Đề xuất và thực hiện các đề án, dự án, chương trình nhằm tăng cường tính hệ thống, tính liên thông, liên kết trong toàn bộ các hoạt động của Nhà trường.

Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Nhà trường theo quy định hiện hành.

Tổng hợp, xây dựng chương trình công tác của Nhà trường; đôn đốc, giám sát việc thực hiện các chương trình cũng như các kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng.

Chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết cho các buổi họp, làm việc của Hiệu trưởng với các đơn vị, các cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên, học viên…trong và ngoài Trường.

Thực hiện việc tổng hợp báo cáo về tình hình và kết quả các mặt hoạt động của Nhà trường, của các phòng/ban chức năng và các đơn vị trong Trường; thực hiện công tác thống kê và quản lý hệ thống dữ liệu tích hợp của Nhà trường theo quy định. Thực hiện nhiệm vụ thư ký Ban Giám hiệu (lên kế hoạch làm việc, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ…).

Trực tiếp quản lý Tổ bảo vệ, Tổ lái xe.

Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng trong việc phối hợp Nhà trường với Bộ GD&ĐT, với ĐHQG-HCM, với các đơn vị thành viên của ĐHQG-HCM đảm bảo tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn và đẩy mạnh các hoạt động của Nhà trường.

Phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội trong Trường tổ chức các hoạt động văn hoá – văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động nghiên cứu, sinh hoạt học thuật, các hoạt động xã hội vì mục tiêu nhân đạo, phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức các ngày lễ lớn trong năm.

Tham mưu cho lãnh đạo Trường, phối hợp với các đơn vị trong trường xây dựng và hoàn thiện văn hoá đại học, quản trị đại học, quảng bá hình ảnh của Nhà trường trong hoạt động đối nội và đối ngoại.

Quản lý công tác quảng cáo, treo băng rôn, đặt bàn truyền thông đối với các đơn vị trong và ngoài Trường.
Nhân sự

- Phạm Thanh Duy, Trưởng phòng, Email: duy.pham@hcmussh.edu.vn

- Nguyễn Thị Kim Cương, Phó Trưởng phòng, Email: kimcuong768@hcmussh.edu.vn

- Nguyễn Anh Quân, Phó Trưởng phòng, Email: nguyenanhquan@hcmussh.edu.vn

- Nguyễn Thanh Huy, Phó Trưởng phòng, Email: thanhhuyng@hcmussh.edu.vn

- Huỳnh Anh Đào, Chuyên viên, Email: daohuynh@hcmussh.edu.vn

- Nguyễn Hải Yến, Chuyên viên, Email: nguyenhaiyen@hcmussh.edu.vn

- Nguyễn Ngọc Trinh, Chuyên viên, Email: ngoctrinh@hcmussh.edu.vn

- Lương Đức Nhật, Chuyên viên, Email: ducnhat@hcmussh.edu.vn

- Lã Thị Thanh Phụng, Chuyên viên, Email: lathithanhphung@hcmussh.edu.vn

- Nguyễn Thị Huyền, Chuyên viên, Email: nguyenthihuyen@hcmussh.edu.vn

Giờ làm việc
Từ thứ hai đến thứ sáu
  • Buổi sáng
    7h30 - 11h30
  • Buổi chiều
    13h00 - 17h00
Thông tin liên hệ
Email: hanhchinh@hcmussh.edu.vn
Địa chỉ: 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
Số điện thoại
(028) 3829 3828
Số nội bộ Phòng Hành chính - Tổng hợp: 110