PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

1. Cơ cấu, tổ chức
Phòng Hành chính - Tổng hợp là một đơn vị chức năng trong cơ cấu phòng ban thuộc bộ máy tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Phòng Hành chính - Tổng hợp là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng Nhà trường nhằm điều phối các hoạt động trong trường; công tác hành chính, tổng hợp; công tác chính trị, trật tự trị an và an toàn xã hội; công tác văn phòng cho Hiệu trưởng.

Các bộ phận trực thuộc phòng về mặt tổ chức và sinh hoạt có Tổ lái xe, Tổ bảo vệ và những bộ phận khác theo sự phân công của Hiệu trưởng. Dịch vụ giữ xe tại cơ sở Đinh Tiên Hoàng do Phòng Hành chính - Tổng hợp quản lý.

Phòng Hành chính - Tổng hợp có 01 Trưởng phòng, chịu trách nhiệm chung các công việc của Phòng; 03 Phó Trưởng phòng, phụ trách trực tiếp ba mảng công việc: Trợ lý Hiệu trưởng; Văn thư; An ninh chính trị, truyền thông.

Các chuyên viên, nhân viên bộ phận chuyên trách văn phòng chịu trách nhiệm thực hiện các công việc theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

Tổng số cán bộ, viên chức thuộc phòng HC - TH tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2018 là 28 cán bộ.

2. Chức năng, nhiệm vụ
a. Điều phối các hoạt động trong trường
Phối hợp với các đơn vị trong việc quản lý hành chính các hoạt động của Nhà trường, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, tăng cường tính hiệu quả của công việc và kỷ luật lao động.

Đề xuất và thực hiện các đề án, dự án, chương trình nhằm tăng cường tính hệ thống, tính liên thông, liên kết trong toàn bộ các hoạt động của Nhà trường.

b. Công tác hành chính, tổng hợp
Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Nhà trường theo quy định hiện hành.

Tổng hợp, xây dựng chương trình công tác của Nhà trường; đôn đốc, giám sát việc thực hiện các chương trình cũng như các kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng.

Chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết cho các buổi họp, làm việc của Hiệu trưởng với các đơn vị, các cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên, học viên…trong và ngoài Trường.

Thực hiện việc tổng hợp báo cáo về tình hình và kết quả các mặt hoạt động của Nhà trường, của các phòng/ban chức năng và các đơn vị trong Trường; thực hiện công tác thống kê và quản lý hệ thống dữ liệu tích hợp của Nhà trường theo quy định. Thực hiện nhiệm vụ thư ký Ban Giám hiệu (lên kế hoạch làm việc, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ…).

Trực tiếp quản lý Tổ bảo vệ, Tổ lái xe.

c. Công tác chính trị, an ninh
Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng trong việc phối hợp Nhà trường với Bộ GD&ĐT, với ĐHQG-HCM, với các đơn vị thành viên của ĐHQG.HCM đảm bảo tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn và đẩy mạnh các hoạt động của Nhà trường.

Phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội trong Trường tổ chức các hoạt động văn hoá – văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động nghiên cứu, sinh hoạt học thuật, các hoạt động xã hội vì mục tiêu nhân đạo, phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức các ngày lễ lớn trong năm.

Tham mưu cho lãnh đạo Trường, phối hợp với các đơn vị trong trường xây dựng và hoàn thiện văn hoá đại học, quản trị đại học, quảng bá hình ảnh của Nhà trường trong hoạt động đối nội và đối ngoại.

Quản lý công tác quảng cáo, treo băng rôn, đặt bàn truyền thông đối với các đơn vị trong và ngoài Trường.

3. Lãnh đạo
- Trưởng phòng: TS. Phạm Thanh Duy
- Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Kim Cương; ThS. Nguyễn Anh Quân; ThS. Nguyễn Thanh Huy

4. Thành tích hoạt động

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2004

Bằng khen ĐHQG-HCM

Quyết định số 895/QĐ/ĐHQG-HCM/TĐKT ngày 23/11/2004 của Giám đốc ĐHQG-HCM

2007

Bằng khen ĐHQG-HCM

Quyết định số 954/QĐ-ĐHQG-TĐKT ngày 25/9/2007 của Giám đốc ĐHQG-HCM

2008

Bằng khen ĐHQG-HCM

Quyết định số 1205/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 24/10/2008 của Giám đốc ĐHQG-HCM

2009

Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 1462/QĐ-BGD ĐT ngày 15/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2010

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 210/QĐ-TTg ngày 15/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ

2014

Giấy khen của Giám đốc Công an TP.HCM

Ngày 30/10/2014 của Giám đốc Công an TP.HCM

2014

Bằng khen ĐHQG-HCM

Quyết định số 1110/QĐĐHQG-TCCB ngày 06/11/2013 của Giám đốc ĐHQG Tp. HCM

 

2015

Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 1566/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/5/2015  của Bộ Giáo dục và Đào tạo


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.