Biểu mẫu Biên bản vụ việc

Mẫu Biên bản vụ việc

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

                TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

                                  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


                                                         

                                                BIÊN BẢN VỤ VIỆC

Hôm nay, hồi…giờ…..ngày…tháng…..năm….

Tại:.................................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

Người lập biên bản:

Ông (bà)................................................. Chức danh....................................................................

Ông (bà)................................................. Chức danh....................................................................

Người chứng kiến:

Ông (bà)................................................. Chức danh....................................................................

Số CMND............................... cấp ngày…./…/…..tại................................................................

Địa chỉ thường trú:.......................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Người liên quan đến vụ việc:

Ông (bà)................................................. Chức danh....................................................................

Số CMND…………………..cấp ngày…./…/…..tại................................................................

Địa chỉ thường trú: ......................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Tiến hành lập biên bản vụ việc sau đây: (Ghi thời gian, địa điểm xảy ra, phát hiện vụ việc, nội dung diễn biến, hiện trường, nguyên nhân, người chứng kiến, người liên quan, hậu quả tác hại, các biện pháp đã xử lý, kết quả đã xử lý kèm theo biên bản thu giữ tang chứng, vật chứng nếu có)

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Biên bản được lập thành…..bản.

Biên bản kết thúc hồi…..giờ…..cùng ngày, mọi người có tên trên xác nhận sự việc cùng ký tên dưới đây:

Người chứng kiến                       Người có liên quan                           Người lập biên bản

 

 

 

(Ký, ghi rõ họ và tên)                (Ký, ghi rõ họ và tên)                   (Ký, ghi rõ họ và tênTập tin đính kèm

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.