Xây dựng Kế hoạch Chiến lược các đơn vị giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Nhằm đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch Chiến lược của các đơn vị giai đoạn 2011 - 2015 và xây dựng Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Nhà trường đã ban hành công văn số 44/XHNV-HCTH ngày 18/5/2015 hướng dẫn việc thực hiện tại các đơn vị.

Cụ thế các nội dung thực hiện:
1. Các đơn vị thực hiện đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2011 - 2015 của đơn vị mình với các nội dung sau:

 - Mức độ hoàn thành các mục tiêu chiến lược và kế hoạch hoạt động giai đoạn 2011 - 2015 (ước thực hiện 2015);
-  Những kết quả nổi bật và những tồn tại;
-  Những thuận lợi khó khăn;
- Các định hướng chiến lược 2016 - 2020;
- Các đề xuất (nếu có).

2. Xây dựng Kế hoạch Chiến lược phát triển đơn vị giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến 2030 theo cấu trúc:
(I) Thông tin khái quát (Khái quát về đơn vị, tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu);
(II) Tình hình thực hiện KHCL giai đoạn 2011 - 2015;
(III) Kế hoạch phát triển đơn vị giai đoạn 2016 - 2020;
(Các đơn vị có thể tham khảo mẫu KHCL Trường giai đoạn 2011 - 2015 tại website phòng HC-TH
 
3. Kế hoạch thực hiện:
-  Từ 18/5/2015 - 31/7/2015: Các đơn vị thực hiện đánh giá Kế hoạch Chiến lược theo những nội dung trên.
-  Từ 02/8/2015 - 18/9/2015: Tổ công tác của Trường sẽ làm việc với các đơn vị để nghe báo cáo kết quả đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2011 - 2015 và KHCL giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
-  Các đơn vị chỉnh sửa và hoàn thiện KHCL giai đoạn 2016 - 2020 của đơn vị mình theo ý kiến góp ý của Tổ công tác và gửi (bản cứng) về Phòng Hành chính – Tổng hợp; bản mềm vào email: khoibd@hcmussh.edu.vn trước ngày 16/10/2015.
- Từ 19/10/2015 - 31/12/2015: Phòng HC-TH trình Hiệu trưởng phê duyệt KHCL của các đơn vị giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2013.
- Các đơn vị có trách nhiệm công bố KHCL giai đoạn 2016 - 2020 đã được phê duyệt trên website của đơn vị mình.

Phòng Hành chính - Tổng hợp
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.